List of active policies

Name Type User consent
Regulamin platformy Site policy All users
Polityka ochrony danych Privacy policy All users

Summary

Regulamin korzystania z platformy APPLiA  na stronie https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/

Full policy

1.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej,
 • „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika;
 • „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;
 • „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, zawierający dane podstawowe oraz dane, które uczestnik uzupełni w procesie rejestracji.
 • „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej w celu realizacji obowiązku edukacyjnego;
 • „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia kształcenia w trybie online;
 • „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e do przetwarzania danych osobowych użytkowników, administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom.

2.   Konta Użytkowników zakładane są przez Administratora platformy edukacyjnej.

3.   Uczestnicy są rejestrowani na kurs automatycznie przy pierwszym logowaniu.

4.   Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się za pośrednictwem panelu logowania z użyciem loginu i hasła. 

5.   Użytkownik, aby móc korzystać z platformy i szkoleń, podczas pierwszego logowania powinien potwierdzić i zaakceptować treść regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji szkolenia.

6.   Warunkiem rejestracji i przystąpienia do szkolenia jest zapoznanie się z Polityką Ochrony Danych. Niezapoznanie się z Polityką Ochrony Danych uniemożliwia skorzystanie ze szkoleń na platformie https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia

8.    Rekomendowane przeglądarki to Chrome, Firefox i Edge nie starsze niż 18 miesięcy na dzień uruchomienia kursu.

9.   Pozostawienie szkolenia bez reakcji (zmiana ekranu) na dłużej niż 30 minut może spowodować brak zapisu czasu szkolenia w koncie uczestnika.

10.   Dane można edytować w zakładce "mój profil".Summary

Polityka ochrony danych na platformie APPLiA

Full policy

1.   Właściciel serwisu internetowego https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/ przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających platformę e-learningowej. Respektując ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku i Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) i (art.32 RODO), stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawuje kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

2. Jeśli jakikolwiek warunek zawarty w tej polityce jest dla Ciebie nie do przyjęcia, nie korzystaj z platformy https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/ ani nie podawaj żadnych danych oraz skontaktuj się z nami przez adres biuro@applia.pl

3.  APPLiA Polska z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 76d w Warszawie informuje o następujących zasadach dotyczących prywatności:

a)      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest APPLiA Polska zarejestrowana pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, IIIX wydział gospodarczy KRS z siedzibą w Warszawie, NIP: 526-726-88-45. REGON: 015645123.

b)      Osoba dokonująca logowania w Serwisie proszona jest o podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz ustalenie hasła.

c)      Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje wszystkie dane niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

d)      Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na podstawie zgody samych osób, których te dane dotyczą.

e)      Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji oraz odbycia szkoleń na platformie https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/ 

f)       Dane osobowe zbierane w Serwisie będą wykorzystywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, do celów kontaktowania się z użytkownikami jak też w innych prawnie uzasadnionych celach w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

g)      Dane osobowe podawane w Serwisie mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

h)      APPLiA nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.

i)       Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i przechowywania na okres ważności szkolenia, a następnie zostaną usunięte.

4. Przypominamy, że Użytkownik ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania od APPLiA Polska potwierdzenia, czy dane są przetwarzane.
 • poprawiania lub usuwania danych osobowych, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego oraz w pewnych sytuacjach do żądania usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
 • ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez APPLiA Polska - w tym ograniczenie dalszego przetwarzania w określonych okolicznościach (np. gdy Użytkownik kwestionuje poprawność danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane osobowe nie są dłużej potrzebne, lub Użytkownik sprzeciwił się w inny sposób przetwarzaniu związanemu z automatycznym indywidualnym podejmowaniem decyzji).
 • przenoszenia danych, które obejmuje prawo do przekazania danych osobowych do innego administratora.
 • wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym czasie. 
 • złożenia skargi do organu nadzorczego. 

5. Na platformie https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/ APPLiA Polska nie gromadzi ani nie wykorzystuje świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 oku życia. Nikt w wieku poniżej 16 lat nie może przekazywać danych osobowych przez stronę platformy. Jeśli okaże się że zebrano lub otrzymano dane osobowe dziecka poniżej 16 r. życia, dane te zostaną usunięte. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że APPLiA Polska może być w posiadaniu takich danych, prosimy o kontakt na adres biuro@applia.pl

6. APPLiA Polska zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany zostaną opublikowane na stronie https://platforma.zostantechnikiemagd.pl/. Jeśli zmiany dotyczyć będą sposobu, w jaki traktujemy dane osobowe Użytkownika, stosowna informacja zostanie opublikowana. Data aktualizacji określona jest na górze strony. Korzystanie z platformy po zapoznaniu się ze zmianami jest równoznaczne z potwierdzeniem zmian na tych zasadach.